Algemene voorwaarden

 

Bij een bestelling gaat de koper akkoord met de onderstaande voorwaarden.

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van HetSnoeptafeltje-shop, zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden of kun je deze onderaan deze pagina downloaden in PDF.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Het HetSnoeptafeltje-shop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door HetSnoeptafeltje-shop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de klant door HetSnoeptafeltje-shop. HetSnoeptafeltje-shop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt HetSnoeptafeltje-shop dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2. Prijzen / Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van HetSnoeptafeltje-shop zijn vrijblijvend en HetSnoeptafeltje-shop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en opties.

3. Bestelling en betaling

3.1 Wijzigingen aan het ontwerp, na akkoord op overeenkomst, is afhankelijk van beschikbaarheid en mogelijkheid van HetSnoeptafeltje-shop, en kan leiden tot extra kosten.
3.2 De betaling kan gedaan worden via `Ideal`.

4. Levering / Garantie

4.1 HetSnoeptafeltje-shop doet er alles aan een product van hoge kwaliteit te leveren, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvoorziene omstandigheden, zoals transportproblemen, ongelukken, arbeidsonenigheden of –stakingen, extreem weer en andere oorzaken buiten de invloed van HetSnoeptafeltje-shop.
4.2 De door HetSnoeptafeltje-shop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft jou geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 14 dagen door HetSnoeptafeltje-shop worden teruggestort.
4.3 HetSnoeptafeltje-shop is niet verantwoordelijk voor schade aan het geleverde product veroorzaakt door een gast, cateraar of personen anders dan het team van HetSnoeptafeltje-shop.
4.4 De klant is verantwoordelijk om zorg te dragen voor een veilige plaats waar geleverde producten bewaard kunnen worden.
4.5 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan HetSnoeptafeltje-shop verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op jou over.

5. Producten

5.1 HetSnoeptafeltje-shop adviseert de klant over de beste zorg voor de producten, gebaseerd op bepaalde weersomstandigheden. Indien de klant ervoor kiest dit advies niet te volgen, kan HetSnoeptafeltje-shop niet verantwoordelijk worden gehouden voor de eventuele gevolgen. Zie: adviezen, onderaan deze pagina
5.2 Producten van HetSnoeptafeltje-shop kunnen (sporen van) gelatine, zuivel, noten, granen, cacao en/of andere allergenen bevatten. HetSnoeptafeltje-shop is niet verantwoordelijk voor mogelijke allergische reacties.

6. Retourzendingen

6.1 Alle artikelen kunnen gedurende 7 werkdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd. Het door jou reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het teruggestuurde artikel gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongebruikte, onveranderde en voorzien van zijn originele labels,verpakkingen, verzegeling, documentatie, etc bij HetSnoeptafeltje-shop wordt afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De verzendkosten zijn voor jouw rekening.
Uitzondering hierop zijn de artikelen die op bestelling worden gemaakt of waar sweets en snoepgoed in verwerkt zijn. Deze kunnen niet worden geretourneerd.
6.2 De klant is verplicht te controleren of de bij jou thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan de klant dit binnen 14 kalenderdagen melden per e-mail aan HetSnoeptafeltje-shop onder vermelding van het factuurnummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. HetSnoeptafeltje-shop zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat de klant het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
6.3 In het uitzonderlijke geval dat een artikel wordt toegezonden aan de klant dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt HetSnoeptafeltje-shop zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Hetsnoeptafeltje-shop neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.
6.4 Indien de klant iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
- Stuur het ingevulde herroepingsformulier naar info@hetsnoeptafeltje-shop.nl
- Het herroepingsformulier kan de klant vinden onder het kopje `Informatie` -> `Retourneren & herroeping`.
- Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
- Verstuur de producten terug in luchtkussenenvelop, brievenbusdoos of bij pakketpost in een gewone doos.
- Kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Bij het terugsturen van de volledige bestelling krijgt de klant het volledige bedrag teruggestort inclusief verzendkosten en exclusief retourkosten.
- Vermeld jouw bank- of girorekeningnummer
6.5 Er zal alleen worden teruggestort op de originele rekening, die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen.
6.6 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

7. Klacht

7.1 Indien er een klacht is over het geleverde product dient dit binnen 5 werkdagen bekend te zijn bij HetSnoeptafeltje-shop. HetSnoeptafeltje-shop bekijkt per klacht hoe deze wordt opgelost.

8. Rechten product

8.1 HetSnoeptafeltje-shop behoudt het recht foto’s van het product te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder vergoeding.

9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en HetSnoeptafeltje-shop (dan wel door de klant ingeschakelde derden), is HetSnoeptafeltje-shop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van HetSnoeptafeltje-shop.
9.2 De administratie van HetSnoeptafeltje-shop geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overige

10.1 HetSnoeptafeltje-shop behoudt het recht last minute beslissingen te nemen over het ontwerp met als doel de kwaliteitsstandaard te waarborgen. De klant zal hier altijd van op de hoogte worden gebracht, maar zal niet altijd invloed uit kunnen oefenen op de gemaakte beslissing door HetSnoeptafeltje-shop
10.2 Door de offerte te bevestigen met een akkoord via de mail gaat de klant akkoord met de inhoud van de offerte en de algemene voorwaarden van HetSnoeptafeltje-shop.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met HetSnoeptafeltje-shop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door HetSnoeptafeltje-shop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 HetSnoeptafeltje-shop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12. Privacybeleid

12.1 Door het accepteren van deze Voorwaarden accepteert de klant ook ons Privacybeleid. Deze is te vinden in de footer van de website.

Adviezen namens HetSnoeptafeltje-shop:
* Bij normale weersomstandigheden kunnen de producten 30 minuten voor het consumeer moment worden gepresenteerd buiten de koelkast.
* Bij extreem warm weer wordt geadviseerd de producten niet langer dan 15 minuten buiten de koelkast te houden.
* De producten dienen niet gepresenteerd te worden in de volle zon.


Versie 03-2021
Hetsnoeptafeltje-shop.nl
(Download de Algemene Voorwaarden als PDF bestand.)



(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2021 - 2023 Hetsnoeptafeltje-shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel